Door de redactie op 11 november 2018

Durven en Doen voor onze wijken, werk, zorg en groen

In oktober en november bespreekt de gemeenteraad de begroting van Geldrop-Mierlo. Het gaat om forse bedragen, alles bij elkaar zeker 100 miljoen euro per jaar. Dat geld komt op verschillende manieren binnen en wordt voor allerlei zaken uitgegeven. Hoeveel wordt uitgegeven en waaraan? Dat is een politieke keuze.

Als lokale partij PvdA Geldrop-Mierlo durven we keuzes te maken en staan we voor onze ideeën. Wij voeren politiek op basis van inhoud; daarom zijn wij Team Durven en Doen. Onze keuzes maken we op grond van onze politieke kleur; rood, links, progressief en sociaal. Op die manier willen we ervoor zorgen dat het voor u als inwoner van onze gemeente zeker goed wonen is. We leggen hieronder uit waar wij voor kiezen bij de behandeling van de begroting. Dat doen we aan de hand van onze hoofdthema’s. Daarnaast dienen we zes ideeën in om veranderingen in de gemeente door te voeren. Deze zijn onderaan te vinden.

  1. De gemeente is er voor u, de inwoners

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Dat vinden wij als PvdA. Precies om die reden waren we hartgrondig tegen de verbouwing van het gemeentehuis met een nieuwe “multifunctionele” raadzaal. We hebben ons hiertegen verzet en dit ook op tafel gebracht na de verkiezingen, tijdens de besprekingen over een nieuw bestuur. Het is ons helaas niet gelukt om dit plan te stoppen, het wordt nu uitgevoerd en de kosten lopen al flink op. Nu blijft het zaak om investeringen die van belang zijn voor de inwoners ook echt te laten uitvoeren. Wij denken daarbij met name aan twee zaken; Hofdael en het zwembad. Hofdael, als cultureel hart van Geldrop, heeft onderhoud nodig en kan een verbeterslag gebruiken. De gemeente heeft dit toegezegd, maar ook hier houden we een oogje in het zeil, want het loopt moeizaam. Voor wat betreft het zwembad; alle inwoners van onze gemeente verdienen een goed zwembad. Hier gaan elk jaar honderdduizenden euro’s in om. Dat Laco er een zooitje van heeft gemaakt is ons al jaren duidelijk. Wij willen dat de gemeente gaat kijken naar een alternatief, mogelijk een nieuw zwembad in eigendom van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ondertussen is dat niet alleen de mening van de PvdA, maar alle partijen van de raad kiezen sinds kort voor deze aanpak. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat we weer echt een goed zwembad gaan krijgen; ofwel Laco gaat het beter aanpakken, ofwel we hebben ons eigen alternatief. Dat zijn moeilijke keuzes, maar voor ons een kwestie van Durven en Doen.

Als PvdA Geldrop-Mierlo maken we ons zorgen, kan onze gemeente in de toekomst voldoende blijven doen voor haar inwoners. Er komen steeds meer taken op het bordje van de gemeente. Zorg wordt grotendeels door de gemeente georganiseerd en nu komen er nieuwe flinke veranderingen zoals de ‘Omgevingswet’. Allerlei zaken waar speciale kennis en kunde voor nodig is. Dit hebben we nu deels opgepakt door samen te werken met andere gemeenten. Met name Son & Breugel en Nuenen. Nu Nuenen waarschijnlijk naar Eindhoven gaat, is dat een kink in de kabel. Wij vinden dat onze gemeente actief moet zoeken naar verdere samenwerking. Alleen zo kunnen we de dienstverlening voor onze inwoners goed houden.

  1. Goed wonen in Geldrop-Mierlo

Als PvdA Geldrop-Mierlo vinden we het belangrijk dat het voor u als inwoner prettig wonen is in onze gemeente. Wij vinden dat de gemeente een rol heeft om de wijken in Geldrop en Mierlo vooruit te helpen. Daarom zijn we sterk voorstander van de zogenaamde Wijkontwikkelplannen voor elke wijk. Ons idee daarbij is dat de gemeente samen met mensen in de wijken gaat bekijken wat er beter kan. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties, zorgen dat buurtverenigingen goed kunnen functioneren, verbeteren toegankelijkheid voor minder-validen, meer binding tussen mensen in de wijk, meer groen en stappen zetten richting duurzaamheid. Het is vooral belangrijk om te luisteren naar wat mensen vinden en willen, om op die manier tot de goede verbetervoorstellen te komen. Op dit moment loopt een eerste traject in de wijk Braakhuizen Zuid. Dit is bedoeld om die wijk te verbeteren, maar ook om te ontdekken hoe de gemeente wijkverbetering goed kan aanpakken. De PvdA houdt wel een oogje in het zeil en volgt niet alleen de gemeente maar luistert vooral naar de mensen uit de wijken en hun ervaringen. We zien dat er voor onze gemeente inderdaad nog leerpunten zijn, want het loopt niet steeds soepel.

Zeker zijn van goede locaties voor verenigingen en wijkcentra

Om wijken te laten bruisen is het erg belangrijk dat de gemeente ook zorgt voor voldoende ruimte voor wijkcentra en allerlei buurtclubs en verenigingen. Er zijn heel veel verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen, wij zijn daarom tegenstander van het zomaar afstoten van vastgoed. De PvdA vindt onze verenigingen van groot belang omdat ze ervoor zorgen dat mensen samen komen. Dit zorgt er ook voor dat we samen prettig kunnen wonen in onze gemeente. Er zijn enorm veel verenigingen en clubs, die allemaal bouwstenen zijn voor een mooie gemeente.

Een prettig centrum in Geldrop en Mierlo

De afgelopen jaren zijn er al miljoenen euro’s gestoken in de verbetering van het centrum van Geldrop en Mierlo. Het centrum van Mierlo is nu klaar. Het resultaat is heel goed. Bomen moeten nog aangroeien, maar het dorpse karakter is zeker behouden. Het dorp heeft een frisse uitstraling en dat werkt; we zien dat het centrum van Mierlo veel mensen trekt om te winkelen en boodschappen te doen.

Het centrum van Geldrop is gedeeltelijk aangepakt. Het laatste grote stuk dat nog wordt verbeterd is de Heuvel. Dit is een belangrijke winkelstraat met parkeerterrein. Als PvdA hebben we eerder onze ideeën gedeeld in de raad, maar we hebben ook een enquête gehouden onder de inwoners, die door een flink aantal mensen is ingevuld. Het blijkt dat mensen zich zorgen maken over de leegstand en eentonigheid van winkels in het centrum van Geldrop. Men kon 3 verbeterpunten aangeven. Ongeveer 40% van de mensen koos voor een betere uitstraling van het centrum, zoals op het Horecaplein. Een kwart vindt het belangrijk om veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. Het overgrote deel van de mensen, bijna 60% kruiste aan dat er meer groen moet komen om het centrum aantrekkelijker te maken; en ook het gebouw van de bibliotheek dat bijna iedereen op dit moment afschuwelijk vindt.

Het voorstel van de PvdA Geldrop-Mierlo om stapsgewijs de parkeerplekken op de Heuvel te laten verdwijnen kan op veel steun rekenen. Slechts 17% van de mensen vindt het een slecht plan, 74% vindt het een goed plan. Ruim een derde geeft zelfs aan het gelijk nu in het geheel te willen. Het plan om van de parkeerplekken op de Heuvel een groen plein te maken heeft enkele voordelen. Autoverkeer gaat niet meer over het Horecaplein en de uitstraling van het centrum wordt veel beter. Om voldoende parkeerplekken te houden kan aan de achterzijde van de supermarkten of op de meent naast het gemeentehuis extra parkeerruimte worden gerealiseerd door de aanleg van een parkeerdek. Als PvdA hebben we de gemeente gevraagd om te deze mogelijkheden verder uit te werken. Dit kan relatief goedkoop en is een oplossing indien het aantal parkeerplaatsen voor het centrum gelijk gehouden moet worden of iets uitgebreid. Aangezien steeds meer via internet wordt gewinkeld kan mogelijk ook worden volstaan met minder parkeerplaatsen.

Prettig wonen en ouder worden in onze gemeente

Prettig opgroeien en ouder worden in onze gemeente betekent ook dat we vinden dat starters op de woningmarkt de mogelijkheid moeten hebben om een betaalbaar huis te vinden. Dit is de reden waarom we ons hard blijven maken voor de starterslening, of een eventueel alternatief. De starterlening is mede door ons aandringen nieuw leven in geblazen, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt.

Prettig wonen betekent ook dat we binnen onze gemeente verscheidenheid in scholen willen hebben en die stimuleren om het beste uit onze jeugd te halen. We vinden het erg belangrijk dat er een middelbare school in onze gemeente is en zijn dan ook erg positief over het feit dat in deze begroting de nieuwbouw van het Strabrecht College wordt meegenomen. Daarbij hebben we de ambitie verdedigd om het gebouw duurzaam te maken. Dat is gelukt; het nieuwe gebouw wordt gebouwd met het principe ‘nul op de meter’ als doel.

De gemeente moet zich hard blijven maken voor ouderen in onze gemeente. Samen met de belangenverenigingen en de ouderen zelf zorgen we ervoor dat het prettig ouder worden is in Geldrop-Mierlo. Als PvdA hebben we daarbij onder andere aandacht voor stille armoede en vereenzaming, de mantelzorger, dementie en mobiliteit. Er bestaan op deze thema’s allerlei initiatieven die steun verdienen vanuit onze gemeente.

  1. Goede zorg in Geldrop-Mierlo

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdzorg en zorg aan huis. In Geldrop-Mierlo hebben we dit geregeld binnen het gemeentehuis, via het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) en het Plusteam. Het uitgangspunt ondersteunen wij van harte; de PvdA wil niet dat de zorg in onze gemeente via een marktpartij wordt georganiseerd. Wij kiezen voor menselijke maat boven een extreem goedkope zorg waarbij het alleen om kille euro’s draait. Wat ons betreft is en blijft het aandachtspunt wel dat het organiseren van zorg een ander profiel medewerker vraagt. Die medewerker moet ook de mogelijkheid en tijd hebben om de juiste keuzes te maken voor een inwoner die om zorg vraagt. Deze nieuwe begroting schept die ruimte en de PvdA is het daar helemaal mee eens.

De PvdA Geldrop-Mierlo ziet het liefst dat zorg dicht bij de mensen wordt georganiseerd. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente meer gaat inzetten op zorg in de wijk. Daar past ook bij dat we onze mantelzorgers goed ondersteunen. Sinds ruim een jaar is hier nu gemeentelijk beleid voor, dankzij aanhoudende opmerkingen vanuit de PvdA.

We willen zekerstellen dat kinderen die opgroeien in armoede mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. De landelijke PvdA heeft vanuit Den Haag hier nog geld voor vrij kunnen maken, het is nu zaak dat de gemeente dit goed inzet. We blijven hierop letten.

  1. Goed werk en een eerlijke arbeidsmarkt

De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente mensen die op zoek zijn naar werk zoveel mogelijk de kans biedt om goed werk te vinden. Werk is belangrijk, betaald of als vrijwilliger. Het is niet alleen een bron van inkomen, het sociale element en de zelfontwikkeling zijn even belangrijk. Er moet meer worden gedaan om mensen die thuis zitten op een positieve manier weer actief te krijgen. Wij geloven in een positieve aanpak; mensen vanuit hun kracht aan de slag krijgen. Vorig jaar werd een experiment om deze aanpak uit te proberen op het laatste moment weggestemd door andere partijen. Gelukkig gaat het experiment nu toch door. Daar heeft onze fractie een belangrijke rol in gehad, tijdens een gesprek tussen werkplein en de gemeenteraad.

Er is nog veel ruimte voor verbetering als het gaat om goed werk in Geldrop-Mierlo. En we maken ons zorgen over hoe het bestuur van Geldrop-Mierlo hiermee omgaat. Wat ons betreft gaat onze gemeente daar veel meer invulling geven aan goed werk. Dat kan op verschillende manieren. Allereerst haalt onze gemeente de norm niet als het gaat om zogenaamde garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat daar wat aan gaat gebeuren. Maar daarnaast zouden Wij graag zien dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voor zelf plekken vrij te maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daar mag geld voor vrij worden gemaakt. Maar we vinden ook dat we van leveranciers mogen verwachten dat zij hun steentje bijdragen. Tenslotte; het laatste dat we willen is dat de gemeente een race-to-the-bottom doet op arbeidsloon. Dat is niet in het belang van de maatschappij en dus ook niet voor de inwoners van onze gemeente. We menen dit te bespeuren in de laatste aanbesteding van buurtsportcoaches en gaan dit dan ook goed onderzoeken en de wethouder hierover ondervragen.

We hebben eerder aangegeven dat we een prijs willen instellen voor bedrijven die zich inzetten voor de maatschappij. Hiervoor was geen meerderheid, maar we blijven dit als een goede manier zien om aandacht te krijgen voor het recht op goed werk voor iedereen.

  1. Een groene, gezonde gemeente

Onze gemeente scoorde de afgelopen jaren steeds slechter op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar bereikten we een dieptepunt met een landelijk rapportcijfer van 4,2. Hoog tijd om écht te gaan bouwen aan een klimaatneutrale gemeente; er is maar één planeet en daar moeten we zuinig mee zijn. De PvdA Geldrop-Mierlo heeft de afgelopen jaren vaak het onderwerp duurzaamheid op de agenda kunnen zetten. Een belangrijke stap was dat op initiatief van de PvdA de wethouders voortaan bij elk plan schrijven wat ze daarin doen op gebied van duurzaamheid. Maar dat is niet genoeg. Het is belangrijk dat we tot concrete plannen komen, die uitgevoerd gaan worden, ook vanuit Den Haag en de provincie komen er steeds duidelijkere richtlijnen, zoals het gasloos bouwen. Als PvdA vinden we het belangrijk dat het investeren in duurzaamheid niet ten koste gaat van de portemonnee van mensen die nu al moeilijk rondkomen. Daar geven we extra aandacht aan.

Een groene gemeente betekent voor ons meer dan duurzaamheid en groen in de wijken. Wij vragen om meer aandacht voor geluid en de bodem- en luchtkwaliteit. Wijken waar het prettig leven is en waar zo min mogelijk overlast is. In de begroting is de gemeente hier nog niet op ingegaan, wij hebben gevraagd of ze dit alsnog willen gaan doen.

Duurzaamheid betekent ook dat we als gemeente meer aandacht gaan geven aan de manier waarop mensen zich verplaatsen. Ervaring leert dat de inrichting van straten en pleinen invloed heeft op of mensen lopen, fietsen of de auto pakken. Deze ervaringen willen we gaan inzetten in Geldrop-Mierlo om ervoor te zorgen dat we als inwoners vaker de neiging hebben om in beweging te komen. Dat is gezond en daarmee goed voor mens, natuur en maatschappij. Bij de inrichting pakken we ook de verstening aan. Wij hebben hier bij de verkiezingen al een punt van gemaakt en zien dat de gemeente dit nu ook meeneemt en toezegt te gaan vergroenen. Behalve het centrum vragen wij ook aandacht voor andere versteende gebieden zoals de parkeerplaats bij het ziekenhuis en de Albert Hein in Genoenhuis en aan de Eindhovense weg.

Tot slot…

Dit geeft een beeld van wat wij voor u als inwoner van Geldrop belangrijk vinden. Bij onze fractie kunt u er zeker van zijn dat we ons inzetten met een rood hart; sociaal, progressief en links. We hebben lang niet alles kunnen noemen, er speelt nog veel meer rondom de begroting en de gemeenteraad. Als u vragen heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Hoe? Onze gegevens staan op onze website; geldropmierlo.pvda.nl

met rode groet,

 

Team Durven en Doen, Fractie PvdA Geldrop-Mierlo,

Richard van de Burgt

Dorien te Dorshorst

Paul Elsendoorn

Bart Oortwijn

 

Onze ideeën voor aanpassingen:

motie Garantiebanen

motie parkeren en groen in centrum Geldrop

motie groen in de wijk

motie middelen voor nieuw zwembad

motie duurzaamheid voor iedereen betaalbaar

motie duurzaamheidsprijs