Experimenteren met bijstand regels afgeblazen in Geldrop-Mierlo

Door de redactie op 3 oktober 2017

De raad van Geldrop-Mierlo wilde dat onze gemeente toestemming, zou vragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (verder ministerie SZW) , om te gaan experimenteren met de participatiewet.  Via experimenten wilde de raad dat er een betere participatie zou komen en we meer inzicht krijgen welke begeleiding het meeste resultaat oplevert. Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo is groot voorstander van dit experiment. We willen participatie op maat.

Met de steun van de raad heeft de gemeente toestemming gevraagd en gekregen van het ministerie SZW toestemming om samen met Apeldoorn, Oss en Ede, onder begeleiding van de Universiteit van Tilburg een regelluw alternatief voor het huidige re-integratieprogramma te gaan uitvoeren. Nu deze toestemming binnen is moesten er afspraken gemaakt worden over de uitvoering en moest er budget worden vrijgemaakt om het experiment te starten. Op dit moment haakt een groot deel van de raad van Geldrop-Mierlo af.

Voor een dubbeltje op de eerste rang.

Zowel DGG, DPM, VVD als de SP hebben tegengestemd op het voorstel om deel te nemen aan het vertrouwens experiment. De belangrijkste reden die deze partijen noemen om niet deel te willen nemen is de benodigde investering voor de begeleiding Het experiment zou begeleid moeten worden door twee, nieuw aan te trekken personeelsleden. Dit zou volgens deze partijen te veel kosten met zich meebrengen.  Wij vinden het jammer dat een voorstel wat wordt voorgelegd waarin de wens van de raadsmeerderheid is voor een experiment met de bijstandsregels is afgewezen op kosten. Dit zonder overleg en zonder te kijken naar de inhoud en de mogelijke baten.

Hoe zag het collegevoorstel eruit.

Via een steekproef worden mensen met een bijstandsuitkering aangeschreven met de vraag om deel te nemen aan het vertrouwensexperiment. Daarnaast worden in een periode van zes maanden na de start van het experiment ook nieuwe bijstand cliënten gevraagd deel te nemen aan het vertrouwensexperiment. Het totaalaantal deelnemers voor Geldrop-Mierlo zou naar verwachting neerkomen op 90 tot 120 personen. Deelnemers zouden willekeurig worden verdeeld in drie onderzoeksgroepen:

  1. Een groep die ontheven wordt van de arbeids- en re-integratieplicht en die eigen regie krijgt over de inzet van begeleiding. Is begeleiding wel of niet nodig en zo ja welke begeleiding.
  2. Een groep die ontheven wordt van dearbeids- en re-integratieplicht en die vanuit de coach intensief begeleid wordt, waarbij de vorm van begeleiding samen met de bijstandsgerechtigden wordt bepaald.
  3. Een groep bijstandsgerechtigden die zich heeft aangemeld voor het experiment, maar voor wie het huidige regime blijft gelden (controlegroep).

Wat willen we bereiken met dit experiment ?.

De Partij van de Arbeid wil het aantal bijstandsuitkeringen beperken en de duur van de uitkeringen verkorten door mensen naar geschikt werk te begeleiden. De door Den Haag opgelegde regels lijken niet flexibel genoeg om maatwerk te kunnen leveren.  De PvdA Geldrop-Mierlo denkt dat er meer en betere instrumenten zijn om mensen aan het werk te krijgen dan alleen strengere regelgeving en controles. Om betere instrumenten te ontwikkelen is toestemming vanuit Den Haag nodig.  Door het vertrouwensexperiment te boycotten zijn we weer terug bij “ af “. We missen de kans om nieuwe instrumenten voor het beperken van de bijstandsuitkeringen te onderzoeken.

Hoe nu verder ?.

De Partij van de Arbeid zal op korte termijn met een voorstel naar de raad komen om een nieuw vertrouwensexperiment op te kunnen starten.