Door Paul Elsendoorn op 5 november 2013

Motie oormerken gelden armoedebestrijding

Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik een motie ingediend met als onderwerp: oormerken gelden armoedebestrijding.

Dankzij de inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en staatssecretaris Jetta Klijnsma is er voor 2013 extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding. Ten gevolge van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken neemt voor alle groepen toe. Met name kinderen zijn hier de dupe van.

In de motie wordt speciaal aandacht gevraagd voor kinderen.

Tekst motie:

Constaterende dat;

  1. Door de wereldwijde economisch crisis de armoede in Nederland is toegenomen
  2. Het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk beleidsruimte toekent
  3. Het College, naar aanleiding van de vraag in het kader van de MPB  2014 – 2017 van de fractie PvdA/ GroenLinks met betrekking tot armoedebeleid, voorstelt om de gelden te oormerken voor armoedebeleid
  4. De fractie van de PvdA/GL er waarde aan hecht om deze toezegging te bekrachtigen in een motie
  5. In het regeerakkoord structureel middelen zijn vrijgemaakt voor armoedebeleid

Van mening zijnde dat,

De gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen. Het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen. Kinderen één van de meest kwetsbare groepen zijn in het kader van de gevolgen van armoede.

Het college de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de incidentele middelen die voor 2013, en de structurele middelen die voor 2014 en 2015 en verder, aan het gemeentefonds worden toegevoegd ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede te gebruiken.

Draagt het college op.

  1.  In het gemeentelijk armoedebeleid met name kinderen als specifieke en primaire doelgroep te identificeren.
  2.  Deze middelen in 2013 in te zetten voor armoedebestrijding en de extra middelen in de begroting 2014 en verder op te nemen in het armoedebeleid.
  3.  Aansluiting te zoeken bij de in de toelichting genoemde voorbeelden en bij het antwoord van het College uit het préadvies MPB 2014 – 2017.

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA/GL

Gerloes van Nunen, fractievoorzitter

 

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn