Door Paul Elsendoorn op 7 september 2014

PvdA Geldrop-Mierlo zet zich in voor goede jeugdzorg

Er gaat op 1 januari 2015 veel veranderen in de jeugdzorg. De gemeente gaat deze voor haar inwoners organiseren. Deze week behandelde de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de invoering van de nieuwe jeugdzorg in onze gemeente. Ik zat in deze raadsronde namens de PvdA.

Allereerst heb ik mijn zorg uitgesproken over de manier waarop de invoering van de nieuwe jeugdzorg door de gemeenteraad gecontroleerd kan worden. Als PvdA hebben we al eerder vragen gesteld over hoe de raad betrokken zou worden bij de invoering en welke beslissingen de raad kan nemen. Daar kwamen geen heldere antwoorden op. Wat we nu zien is dat de raad erg laat betrokken wordt bij besluitvorming, waardoor bijsturen amper mogelijk is, omdat de tijd krap wordt. Wij vinden dat niet democratisch en dat is ook duidelijk uitgesproken. Wij willen sowieso dat onderwerpen eerder in de raad besproken worden, dat komt de democratie ten goede.

Dan inhoudelijk over de plannen van de gemeente. De PvdA is van mening dat Geldrop-Miero op de goede weg zit. De gemeente gaat zelf het Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) opzetten. Dit brengt risico’s met zich mee, maar in onze ogen komt hiermee de gemeente dichter bij de burger staan. Dat vindt de PvdA een goede zaak. Op deze manier kan er meer rekening worden gehouden met wat een jongere nodig heeft en wordt de zorg meer maatwerk. Daardoor kan de zorg beter en goedkoper.

Wel realiseert de PvdA zich dat er nog veel veldwerk gedaan zal moeten worden en 2015 zal een zeer zwaar jaar worden voor de medewerkers. Wij verwachten dan ook dat de manier waarop de jeugdzorg wordt georganiseerd nog veelvuldig bijgesteld zal moeten worden. Wil het college niet voortdurend belaagd worden met schriftelijke vragen of moties van partijen, die op haar beurt geconfronteerd worden met jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken, zal er echt een betere communicatie moeten gaan plaatsvinden tussen het college en de raad. Ik ga hiervoor deze maand met een voorstel komen.

Nu naar de Verordening Jeugdhulp zelf.

Daarnaast heb ik namens de PvdA nog enkele gebieden aangewezen waarvan wij denken dat het de wethouder kan helpen om de plannen nog steviger en beter te maken.

Het zou goed zijn om het onderwijs te betrekken bij de invoering van de nieuwe jeugdzorg. Per 1 augustus is de wet passend onderwijs ingevoerd. Als gevolg daarvan worden scholen meer geconfronteerd met jongeren die extra zorg behoeven. De extra zorg zal in eerste instantie opgevangen moeten worden in het onderwijs zelf, maar dat zal zeker niet altijd lukken.

Daarnaast hebben we de wethouder gevraagd om duidelijker de link te leggen tussen de verschillende zorgtransities die naar de gemeente komen. De Participatiewet, Wet Werk en Inkomen, De Jeugdzorg kunnen niet los van elkaar gezien worden. Een gezin waar jeugdhulp, zorg of begeleiding nodig is heeft vaak meerdere problemen. Denk aan een jongere die op 13 jarige leeftijd dreigt te ontsporen omdat hij vanaf zijn 7e met een huissleutel om zijn nek loopt, omdat zijn alleenstaande moeder buitenshuis werkt om de schulden en kosten van levensonderhoud te kunnen voldoen.

Wij maken ons zorgen over de “ second opinion“ regeling in de verordening Jeugdzorg. Deze second opinion moet altijd van een onafhankelijk iemand komen, wel betaald door de gemeente maar niet aangesteld door de gemeente. Van onafhankelijkheid kan er anders geen sprake zijn. Tevens vinden we ook niet dat dit altijd een arts moet zijn. Liever iemand die deskundig is op het specifieke probleem.

We zijn ook benieuwd hoe de gemeente omgaat met de Ouderbijdrage. Deze is alleen van toepassing indien een jongere wordt opgenomen in een instelling. Argument hiervoor is dat de ouders dan zelf minder kosten hebben. Volgens de PvdA een onzin argument. Echter het is in de wet opgenomen, we zullen hier dus mee moeten leven, maar is het mogelijk dat de gemeente deze bijdrage niet int, indien het inkomen van de ouders onvoldoende is.

Wat ons nog niet duidelijk is, is hoe het college om wil gaan met het PGB. Hier hebben we om duidelijkheid gevraagd. Omdat er binnen de gemeente raad zeer verschillend wordt gedacht over de uitvoering van de PGB maatregel, wil de PvdA, in de eerst volgende raadsronden, met alle partijen discussiëren over dit onderwerp, om het college meer inzicht te geven hoe de raad hierover denkt.

Tenslotte zouden we ook graag zien dat er op korte termijn duidelijke communicatie gaat naar jongeren en instellingen. Veel mensen zijn onzeker over wat er nu gaat gebeuren en ook instellingen worstelen met die onzekerheid.

Al met al moet er nog veel gebeuren. Als PvdA houden we vinger aan de pols om op die manier ervoor te zorgen dat de jeugdzorg zo sterk mogelijk opgezet wordt in Geldrop-Mierlo.

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn