Door de redactie op 5 juli 2017

Wat de PvdA belangrijk vindt in Geldrop-Mierlo

Een open en frisse blik op de toekomst

Vorig jaar veranderde in Geldrop-Mierlo de politieke situatie. Er was een  vertrouwensbreuk in de coalitie, waardoor de DGG niet langer deel uit maakte van het college van Burgemeester en Wethouders. Dit opende kansen; namelijk het afschaffen van de achterkamer-politiek en meer ruimte voor de frisse wind die de PvdA Geldrop-Mierlo graag ziet.

Deels is het gelukt om de politiek opener en frisser te krijgen. We zien meer discussies en meer openheid. De raad en inwoners worden eerder bij keuzes van de gemeente betrokken. Helaas is de oude politiek met voorgekookte plannen, machtspolitiek en gunnen nog niet helemaal verdwenen. We zien de laatste tijd nieuwe blokken ontstaan en sommige partijen kijken toch nog vooral naar het pluche, ten koste van de inhoud. Dat werd bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk in de discussie over de peuterspeelzalen. Een aantal partijen was niet tevreden over het werk van de wethouder, maar draaide om de hete brij heen door steeds oude koeien uit de sloot te halen en nieuwe opdrachten aan de wethouder te geven zodat haar het werk eigenlijk onmogelijk werd gemaakt. Gelukkig hebben we dit met een meerderheid van de raad doorzien en doorbroken, maar de oude politiek van achterkamertjes en borrelpraat ligt nog op de loer.

Van de PvdA Geldrop-Mierlo kunt u verwachten dat wij ons inzetten voor open politiek zonder spelletjes en poespas. Een politiek die luistert en waarbij het draait om inhoud en om de inwoners, verenigingen en bedrijven van Geldrop-Mierlo. Dat hebben we deze periode overduidelijk laten zien. Wij hopen dat we in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen deze frisse wind met uw steun nog sterker te kunnen aanwakkeren.

De kadernota geeft de richting van onze gemeente aan voor de komende tijd. Zo vlak voor de zomer krijgen de partijen de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente. Via de kadernota geven we de wethouder een richting voor het opstellen van de begroting tot aan 2021. Onze partij heeft daar uitgesproken ideeën over. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner van Geldrop-Mierlo weet waar de PvdA zich hard voor maakt. Hieronder geven wij aan wat we belangrijk vinden en wat niet.

 

De gemeente is er voor u, de inwoner… en niet andersom

In alle keuzes die we als PvdA maken, stellen we het belang van u, de inwoners van Geldrop-Mierlo, centraal. Dat doen wij vanuit onze politieke, rode kleur. Wij vinden daarbij mensen belangrijker dan stenen. Dat is de reden dat wij het voortouw hebben genomen in het verzet tegen een miljoeneninvestering voor nieuwbouw van een raadszaal. Tot onze spijt heeft een meerderheid van de raad toch ingestemd met een forse verbouwing van ons gemeentehuis. Dit betekent niet alleen dat het geld over de balk wordt gesmeten, er zijn immers genoeg bestaande gebouwen beschikbaar die met beperkte investeringen ook geschikt gemaakt kunnen worden. Het betekent ook dat we Centrum Hofdael in de kou laten staan, net nu een nieuwe groep mensen daar een succes van wil maken. Tot nu toe vergaderde de gemeente daar, wat een belangrijke bron van inkomsten gaf. In onze ogen is dit besluit tot nieuwbouw dan ook niet goed voor onze gemeente en inwoners. Nu moet er tweemaal worden geïnvesteerd; eenmaal in Hofdael en daarnaast in een raadszaal op het bestaande gemeentehuis . Een kwalijke zaak, die puur draait om prestige.

Maar er zijn ook goede dingen bereikt..

Dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven is belangrijk. PvdA Geldrop-Mierlo heeft continu aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de dienstverlening door onze gemeente. Dit is overgenomen door het college. Wij merken dat dit binnen de gemeente meer leeft en aandacht krijgt. Men zet social media in en heeft stappen gezet in de dienstverlening op het gemeentehuis. Daarnaast heeft men op aandringen van de PvdA een ambitieus communicatieplan opgesteld. Het is tenslotte heel belangrijk dat mensen weten waar men moet zijn met bepaalde vragen of problemen. Ook de website wordt toegankelijker gemaakt en men houdt rekening met slechtzienden en laaggeletterdheid. Wij vinden het jammer dat in de kadernota niet terugkomt of de ambities uit de vorige kadernota; de beste gemeentelijke dienstverlener van Zuidoost Brabant worden. We zien zelf nog ruimte voor verbetering van de dienstverlening en blijven dit aanmoedigen.

Bij de behandeling van de begroting hebben wij het college gevraagd het beleid van onze gemeente duidelijk te laten zien. Wij vinden dat de inwoners en bedrijven van onze gemeente mogen weten waar de gemeente voor staat. Nu is er geen overzicht van het huidige beleid van de gemeente. Denk aan het beleid over supermarkten, maar ook over zorg en over wonen. Wij vinden dat iedereen via de gemeentelijke website moet kunnen zien waar de gemeente Geldrop-Mierlo voor staat. Het beleid mag niet pas naar boven komen als iemand een initiatief heeft en iets wil. Je moet dat vooraf kunnen toetsen. De burgemeester heeft verklaard dat hier voor het einde van het jaar een grote stap op wordt gezet.

Daarnaast worden mensen veel eerder betrokken in beslissingen die de gemeente neemt. Flink wat partijen in de raad hebben zich ingezet voor de burgerparticipatie. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld bij het aanpassen van bestemmingsplannen. Voordat plannen helemaal uitgewerkt worden, organiseert de gemeente nu eerst informatie en discussiebijeenkomsten met de wijk. Op die manier kan iedereen zijn  zorgen en ideeën op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen. Luisteren naar de inwoners vinden we als PvdA erg belangrijk, daarom blijven wij ons inzetten voor het betrekken van burgers. Speciaal aandachtpunt geven we daarbij aan het instellen van een jongerenraad. We willen graag dat jongeren actief meedoen in de besluitvorming van de gemeente. Vorig jaar heeft de PvdA daarom een raadsvergadering georganiseerd over het betrekken van jongeren bij politiek. Een jongerenraad is een goede manier om de jeugd te betrekken bij de keuzes van de gemeente. Zij komen met frisse inbreng en nieuwe inzichten.

 

Onze filosofie is dat we dienstbaar zijn naar de mensen uit ons dorp, dus als er zaken zijn die u met ons wil bespreken, schroom dan niet om contact op te nemen.

 

Geldrop-Mierlo, een plek met hart

De PvdA kiest voor eerlijke kansen voor inwoners van Geldrop-Mierlo. Het is geen verrassing dat de PvdA het heel belangrijk vindt dat enkele sociale thema’s extra aandacht krijgen in de kadernota. Deze staan in de lijst hieronder.

 • We vragen aandacht voor het tegengaan van de toegenomen armoede in Geldrop-Mierlo. Dit heeft voor ons de eerste prioriteit. Het is keihard nodig om hieraan te werken, er is veel verborgen armoede onder ouderen en gezinnen. Dit wordt ook landelijk gezien. Sinds drie jaar ontvangt onze gemeente daarom bijna 150.000 euro aan Klijnsma-gelden per jaar. De wethouder heeft dit jaar eindelijk aandacht getoond om het probleem verder aan te pakken, maar het is ons een doorn in het oog dat dit geld nu niet voor dit doel wordt ingezet. Speciaal voor de strijd tegen armoede bij kinderen zijn vanaf dit jaar extra middelen beschikbaar, nogmaals ongeveer 150.000 euro. Dit geld kan bijvoorbeeld worden ingezet om alle kids in Geldrop-Mierlo de kans te geven om te sporten bij een club. Als PvdA willen we dat ook dit geld op de juiste manier wordt ingezet.
 • Een baan is belangrijk, niet alleen voor inkomen. We willen ons allemaal nuttig voelen en werk zorgt voor regelmaat en sociale contacten. Daarom willen we mensen die kunnen werken stimuleren om op een positieve manier aan werk te komen. Onze gemeente heeft met onze inbreng al stappen vooruit gezet op dit punt. We juichen het zogenaamde ‘vertrouwensexperiment’ toe dat de gemeente gaat opzetten om mensen onder begeleiding op eigen kracht aan het werk te krijgen. Maar er zijn nog meer stappen te zetten. We zien graag dat de gemeente zich actiever gaat inzetten om intern of bij leveranciersselectie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vooruit te helpen. Daarnaast willen we meer aandacht voor het aanbieden van vast werk en het beperken van allerlei payroll constructies. Wat ons betreft mag de gemeente Geldrop-Mierlo in deze onderwerpen meer geld steken.
 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De vroeg- en voorschoolse kinderopvang (VVE) is een belangrijke plek waar jonge kinderen spelen en leren. Dit aanbod is door nieuwe wetgeving in beweging en als PvdA hebben we ervoor gekozen om (samen met andere partijen) duidelijkheid te scheppen over de richting en toekomst van de VVE. Dat is in het belang van de kinderen, de ouders en werknemers van bijvoorbeeld peuterspeelzaalwerk. In het nieuwe aanbod is plek voor de peuterleidsters en met nieuwe ideeën zetten we een stap in de toekomst.
 • Geldrop-Mierlo is nu ongeveer twee jaar verantwoordelijk voor WMO en Jeugdzorg. Mensen die hier gebruik van (willen) maken kunnen zich richten tot het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD). Ons uitgangspunt is dat iedereen de benodigde zorg op een goede manier moet krijgen. Het CDM zorgt daarvoor. Als PvdA houden we hier een vinger aan de pols. We vragen actief om ervaringen van mensen. Het beeld dat daaruit naar boven komt, is dat men best tevreden is over de zorg in onze gemeente. Daarnaast pleiten we voor voldoende middelen om de zorg naar behoren te kunnen uitvoeren. We zien in Eindhoven wat de consequenties zijn wanneer hier niet goed op wordt gestuurd. Wij vertrouwen dat het college hier op blijft sturen en zullen ze daarin bijstaan.

 

Fijn wonen in Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo moet een plek zijn waar het goed wonen is en waar we ons allemaal thuis voelen. We zijn tevreden over de aanpak van het centrum van Mierlo en Geldrop en de uitwerking van het thema verweven. Beide dorpen krijgen een veel prettigere uitstraling en worden aantrekkelijker voor ons als inwoners, maar ook toeristen.

De PvdA heeft op het gebied wonen enkele punten die extra aandacht verdienen:

 • Allereerst vinden we dat onze gemeente de faciliteiten moet hebben voor een goed zwembad. Daar hebben we nog een taak te volbrengen in de discussie met Laco met betrekking tot subsidie.
 • Ten tweede vinden we dat er voor alle buurtorganisaties en clubs goede faciliteiten moeten zijn. Dat betekent ook dat het huisvestingsprobleem van TMSG moet tot een goed einde moet worden gebracht. De wethouder is hier druk mee bezig en we geven hem en de verenigingen het vertrouwen om tot een oplossing te komen.
 • Er kunnen soms mooie ideeën leven in de wijken in Geldrop-Mierlo, waarmee buurtgenoten op allerlei manieren met elkaar in verbindingen komen. Dit laat onze wijken bruisen en versterkt het gevoel van ‘thuis’. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente helpt bij het naar boven brengen van deze initiatieven. Daar zijn gebiedsregisseurs voor, waar wij meer aandacht aan willen geven. Daarnaast vinden we dat er geïnvesteerd moet worden in verbetering van wijken door ontwikkelplannen die samen met inwoners worden bepaald voor elke wijk.
 • We krijgen behoorlijk wat klachten binnen over zwerfafval. In de gesprekken over de kadernota gaan we meer middelen vragen om dit probleem aan te pakken. Verder hebben we dit punt inbrengen in de discussie over het ophalen van afval in onze gemeente, door middel van diftar en huiscontainers.
 • Sport en beweging is een speerpunt van onze gemeente, maar het loopt alles behalve soepel op dit vlak. We pleiten voor het opnieuw opstellen van een sportvisie, dit is inmiddels door de wethouder overgenomen, maar moet nog wel gebeuren.
 • Cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van de jeugd en verbetert ons woongenot. Cultuur is er voor iedereen en wij vinden dat onze gemeente hier meer aandacht aan moet schenken.
 • Het jongerenwerk in onze gemeente doet goed werk voor alle kinderen in Geldrop-Mierlo. Om dit nog beter te kunnen doen hebben ze nog enkele vragen. Zo zou een extra vrouwelijke begeleider goed zijn. We vragen in de kadernota discussie aandacht voor dit punt.

 

Duurzaamheid

De PvdA vindt het belangrijk dat duurzaamheid nu echt invulling krijgt. Op initiatief van de PvdA beschrijft de gemeente bij elk voorstel voortaan welke stappen er worden gezet op het gebied van duurzaamheid. Het wordt gedaan, maar nu ontbreekt helaas in veel gevallen nog een duidelijke afweging op dit punt en wordt er alleen bij aanbestedingen gekeken naar duurzaamheid. Wat ons betreft worden er concretere plannen gemaakt, minder vaag dan nu en wordt ook bij andere voorstellen die niet direct over aanbestedingen gaan, gekeken naar duurzaamheid. Hierbij is duurzaamheid voor ons zowel aandacht voor het milieu als aandacht voor de sociale omstandigheden.

Dan loopt er nog een discussie rondom de plannen voor een nieuwe afvalverwerking bij Eindhoven. De experts verschillen van mening over het feit of deze fabriek beter is voor het milieu. Als PvdA willen we dat het afval van de inwoners van Geldrop-Mierlo zo milieuvriendelijk mogelijk wordt verwerkt. Echter; het bouwen van een nieuwe fabriek door een commercieel bedrijf zien wij niet als een taak van onze gemeente. Er kleven heel veel risico’s aan en wij vinden het onverantwoord om grote hoeveelheden belastinggeld beschikbaar te stellen aan die risico’s. De gemeente is geen durf-kapitalist. Vanuit de raad zijn wij niet de enige partij die de ontwikkelingen rondom de afvalverwerkingsfabriek kritisch volgen. Toch heeft een meerderheid van de raad ervoor gekozen om al een eerste stap te zetten tot het opzetten van een nieuw gezamenlijk bedrijf. Wij vinden het verstandiger om eerst de risico’s voor de gemeente te verminderen en blijven dit geluid laten horen.

 

Een gemeente met slagkracht in een sterke regio

De basis voor een gemeente die er staat voor de inwoners is dat financieel de zaken op orde zijn. Als PvdA waren we de eerste partij die vanuit de gemeenteraad aandrong op een begroting die structureel in balans is. Ondertussen is deze kijk verweven in de begrotingsaanpak van de gemeente. Dit heeft geleid tot keuzes die de financiële kracht van onze gemeente versterken. De begroting is op orde en er is zelfs ruimte voor nieuwe plannen en verbeteringen zonder dat er lastenverzwaring nodig is. Sterker nog; wat ons betreft mag er gekeken worden naar verlaging van bepaalde belastingen. Zo is de hondenbelasting in onze gemeente veel hoger dan de kosten die deze trouwe viervoeter met zich meeneemt. Dat vinden wij onterecht. Wat ons betreft mag dit onder de loep worden genomen. Geldrop-Mierlo staat er immers financieel goed voor.

Maar ook naar de toekomst toe moet onze gemeente sterk en gezond blijven. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken in de regio, zowel met de kleine als grote gemeentes. Uitgangspunt voor de PvdA is een zelfstandig Geldrop-Mierlo met een belangrijke rol in de Brainport. We zijn tenslotte qua grootte de vierde gemeente in onze regio.

Op dit vlak kunnen we nog stappen zetten.

We horen te vaak dat Geldrop-Mierlo zich in regionaal verband amper laat horen, we zijn in ons zelf gekeerd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in onze regio, die belangrijke consequenties kunnen hebben voor onze gemeente. Om daar goed mee om te gaan moeten we zelf aan zet blijven, de ogen naar buiten richten en de samenwerking aan durven gaan. Het betekent bijvoorbeeld nogal wat als Nuenen met Eindhoven zou gaan fuseren. Onze gemeente heeft namelijk op dit moment een belangrijk samenwerkingsverband met Nuenen. Als dit vervalt, hebben we dan voldoende slagkracht om alles zelf te doen? Ook als we kijken naar de extra taken die op de gemeente afkomen, zoals de omgevingswet? Nee, we kunnen niet alles zelf doen.

Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening naar onze inwoners van goed niveau is, moeten we wel samenwerken. Op die manier kunnen we ook beter de stem van onze inwoners en bedrijven laten doorklinken in de regio. Daarom willen we als PvdA meer investeren in capaciteit waarmee onze gemeente de samenwerking binnen de Metropool Regio Eindhoven versterkt en meer het voortouw kan nemen in de Brainport.

 

Samenvattend

Een flinke lijst met onderwerpen die de PvdA Geldrop-Mierlo belangrijk vindt. We zijn ambitieus, want we willen een sterke gemeente met een open, dienstbaar bestuur en een sociaal hart. Daarbij willen we nog harder werken aan duurzaamheid en samenwerking in de regio. En natuurlijk, we weten dat niet alles meteen kan. De begroting moet tenslotte ook op orde blijven. Met onze visie geven we een richting aan waarmee we overtuigd zijn dat we onze gemeente sterker en socialer maken. U kunt daarvoor op ons rekenen;  onze rode draad is namelijk dat we mensen belangrijker vinden dan prestige en stenen.

Natuurlijk horen we het graag als u ons daarbij wil helpen, of als u vragen heeft. Neem dan vooral contact met ons op. Onze contactgegevens staan op de website: www.geldropmierlo.pvda.nl

 

Wij rekenen op uw steun!

 

Fractie PvdA Geldrop-Mierlo

Richard van de Burgt

Bart Oortwijn

Paul Elsendoorn

Dorien te Dorsthorst