Door op 23 april 2013

Beleidsrapportage 2012: Gebiedsgericht werken “Samen …. werkt”

Een van de kernwaarden van de Partij van de Arbeid is om binding tot stand te brengen en om de omslag te maken van “ik” naar “ons”.

Wat is daarvoor nodig:

  • een overheid die duidelijk is over haar verantwoordelijkheden
  • en die ruimte biedt en voorwaarden schept

Het project gebiedsgericht werken “Samen … werkt” zit, vanwege verschillende verwachtingen, nu in een tussenfase. Inmiddels hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met het College, betrokken burgers en de fracties om de verwachtingen van het gebiedsgericht werken te inventariseren en te analyseren.

Ik wacht de vervolgstappen die op korte termijn geformuleerd gaan worden met spanning af. Wel heb ik mijn zorgen uitgesproken over de voortgang van dit project.